مسئولیت تجهیزات پزشکی بیمارستان ها به داروسازان سپرده شد

دکترمگ, مقالات خبری, مقالات صنفی
مسئولیت تجهیزات پزشکی بیمارستان ها به داروسازان سپرده شد

وزارت بهداشت در نامه ای با امضای سعیدنمکی وزیر بهداشت مسئولیت فنی تجهیزات پزشکی را از مهندسان پزشکی سلب و این مسئولیت را به داروسازان سپرد.
در این نامه با تاکید بر اهمیت اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮآورده های ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻮر (ﻧﻈﯿﺮ دارو، ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ)، مواردی عنوان شده که ﺑـﺮ اساس ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ، ﮐﻠﯿﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ها باید ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮای آن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

همچنین در این نامه، عنوان شده که اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ در ﮐﻠﯿﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ، ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﺧﯿﺮﯾﻪ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ از زمان ابلاغ، ﻻزم اﻻﺟﺮا اﺳﺖ. همچنین ﻣﺼﺮف ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دارو و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺒﻞ از ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ذیل، مجاز نمی باشد:

  1. درﺧﻮاﺳﺖ اﻗﻼم ﻓﺮآورده ها از ﻃﺮف ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺴﺘﺮی (اﻋﻢ از داﺋﻢ و ﻣﻮﻗﺖ) ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﺋﯿـﺪ ﭘﺰﺷـﮏ ﺑﻪ داروﺳﺎز ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ (داروﺳﺎز ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ) ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮﻟﺮی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
  2. ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ و ارﺳﺎل ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ داروﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ داروﺳﺎز ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ
  3. ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ داروﺧﺎﻧﻪ (داروﺳﺎز ﻣﺴﺘﻘﺮ در داروﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن) ﺑﺮ اﺳﺎس ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷـﺪه از ﺳﻮی داروﺳﺎز ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ
  4. ﺑﺮرﺳﯽ اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮآورده ها ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ اﻧﺒﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ داروﺧﺎﻧﻪ
ﺣﺪود اﻧﺘﻈﺎرات از یک داروساز بیمارستانی نیز به شرح زیر است:
  1. ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮ ورود و ﻣﺼﺮف ﻓﺮآورده های ﺳﻼﻣﺖ (دارو، ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﻠﺰوﻣﺎت) در ﺑﺨﺶ
  2. ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﺪد اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮآورده ﻫﺎ در ﺑﺨﺶ
  3. ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻓﺮاﻫﻢ آوری و ﻣﺼﺮف ﻓﺮآورده ﻫﺎ در ﺑﺨﺶ
  4. اﻋﻼم ﻣﻮﺟﻮدی اﻗﻼم از داروﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ و ﭘﺰﺷﮑﺎن
  5. ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ داروﻫﺎ، ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﯿﻤﺎران از ﺑﺨﺶ ﺑﻪ داروﺧﺎﻧﻪ و ﺣﺬف اﻗﻼم از ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﺑﯿﻤﺎران در زﻣﺎن ﺗﺮﺧﯿﺺ، ﻓﻮت ﯾﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﯿﻤﺎر

*ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ۱۰۰ تخت خواب ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ، ﯾﮏ ﻧﻔﺮ داروﺳﺎز ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ اﺟﺮا و ﻧﻈﺎرت ﺑـﺮ ﻣﻮارد ﻓﻮق می بایست به کارﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ها، ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد.

در مورد ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ داروﺳﺎز ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ نیز عنوان شده که از ﻣﺠﻤﻮع ﺟﺰء ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺒﻨﺎی ﭘﺮداﺧﺘﯽ آن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﯿﺎت رﺋﯿﺴﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

با ما در تلگرام و اینستاگرام همراه باشید.
راستی برای دیدن اخبار تحلیلی در مورد لیسانس داروسازی ، حذف حق فنی ، داروخانه های زنجیره ای اینجا رو کلیک کن.

مسئولیت تجهیزات پزشکی بیمارستان ها به داروسازان سپرده شد
دانلود اپلیکیشن دکترآباد
راهنما و آموزش دکتراگزم (مرکز‌آزمون‌دکترآباد)
جدیدترین‌مقالات
جدیدترین‌محصولات
j idchj ca d, j idchj nknhk ca d, j[idchj \ca;d, medical equipment, nhv, shc fdlhvsjhkd, shdj j idchj ca d, shlhki j idchj ca d, تجهیزات پزشکی, تجهیزات پزشکی به انگلیسی, داروساز بیمارستانی, داروساز در بیمارستان, دستورالعمل مسئول فنی تجهیزات پزشکی, دکترآباد, سوالات مسئول فنی تجهیزات پزشکی, شرایط مسئول فنی تجهیزات پزشکی, شرح وظایف مسئول تجهیزات پزشکی, شرح وظایف مسئول تجهیزات پزشکی بیمارستان, شرح وظایف مسئول فنی تجهیزات پزشکی بیمارستان, مدرک مسئول فنی تجهیزات پزشکی, مسئول تجهیزات پزشکی, مسئول تجهیزات پزشکی بیمارستان, مسئول فنی اداره کل تجهیزات پزشکی, مسئول فنی تجهیزات پزشکی, مسئول فنی تجهیزات پزشکی به انگلیسی, مسئول فنی تجهیزات پزشکی بیمارستان, مسئول فنی تجهیزات و ملزومات پزشکی, مسئول فنی شرکت تجهیزات پزشکی, مسئول فنی واردکنندگان تجهیزات پزشکی, معني medical equipment, معنی medical equipment, ناظر فنی تجهیزات پزشکی به انگلیسی, ناظر فنی تجهیزات پزشکی چیست, وظایف مسئول تجهیزات پزشکی, وظایف مسئول فنی تجهیزات پزشکی
نوشتهٔ پیشین
لیسانس داروسازی ، حذف حق فنی ، داروخانه های زنجیره ای ؛در داروسازی چه خبر است؟
نوشتهٔ بعدی
شاخص توده بدنی BMI

به‌اینا‌هم‌یه‌سربزن…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.