تخفیف!

دوره دو جلدی IQB+ ایمنی شناسی و ده‌سالانه ایمنی شناسی(دکتری)(گروه تالیفی دکتر خلیلی)

۷۱۹,۰۰۰ تومان

فروشنده:

چاپ 1400، ، قطع وزیری،

زیر نظر دکتر احمد خلیلی.

نگارش محتوایی کتاب به گونه ای بوده است که پیشنهاد می شود دانشجویان سعی کنند هر 2 جلد رو باهم تهیه کنند تا به بهترین نتیجه برسند

با خرید این محصول، 719 سکه‌ بدست میاری!

توضیحات

دوره دو جلدی دوره دو جلدی

مقدمه IQB+ ایمنی شناسی

كتاب IQBپلاس ايمنيشناسي، كاملترين كتاب موجود در بازار، در رابطه با جمعآوري تستهاي آزمونهـاي مقـاطع تحصـيلات
تكميلي كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي
) (Ph.Dميباشد. ويژگي منحصر بـهفـرد ايـن كتـاب، گـردآوري سـوالات بـهصـورت
ميكروطبقهبندي شده است. شايد معدود كتابيست كه علاوه بر پاسخ كامل براي هر سوال، دربردارنده اشكال، جداول و نمودارهاي
بسيار مهم رفرنسهاي اصلي آزمونها باشد. تا حد توان سعي شده است كه پاسخ سوالات خلاصه و در عين حال كافي، قابل فهم و
طبق رفرنسهاي معتبر اعلامي توسط وزارت بهداشت باشد. آندسته از سوالاتي كه علاوه بـر پاسـخ معرفـي شـده توسـط مولـف،
پاسخهاي ديگري نيز داشتهاند، با ذكر علت درستي يا غلط بودن پاسخ وزارت بهداشت، به تفسير گزينههاي ديگـر پرداختـه شـده
است. با تمام وجود سعي كردم تمام گزينهها را بررسي و ضمن مطالعهي پاسخ تشريحي شاگردان عزيز، نكات كليدي به هر سـوال
اضافه نمايم. به كليه دانشجويان عزيز توصيه ميشود كه طبق فهرست تهيه شده كتاب، بعد از هر بار مطالعه، به تعدادي از تستها
پاسخ دهند. واحد آموزش براي كنكور، تست ميباشد و رمز موفقيت در آزمونهاي تحصيلات تكميلي، مـرور سـريع، تسـتزنـي و
تكرار زياد است. سعي شود در مرتبه اول، تمركز بر سوالات كارشناسي ارشد باشد و به پاسخهاي تشريحي نپردازيد چرا كه ممكـن
است به علت تسلط پايين بر مطلب، وقت زيادي از شما داوطلب گرامي صرف مطالعه تسـتهـاي انـدكي گـردد. بعـد از چنـد بـار
مطالعه و مرور، به مطالعه دقيق پاسخهاي تشريحي بپردازيد
.
توصيه اكيد اينجانب بر اين است كه علاوه بر مطالعه كامل اين مجموعه، سوالات ده سالانه دكتري ايمنيشناسـي تهيـه و مطالعـه
گردد. بررسي سوالات دكتري شما را ياري ميكند تا بتوانيد مفاهيم ايمونولوژي را عمقيتر و مفهومي فرا بگيريد و چهبسا سوالاتي
كه قرار است در آزمون شما مطرح گردد، داراي شباهت بسيار بالا با سوالات چند سال گذشته مقطع دكتري و حتي كـاملا مشـابه
آنها باشد كه اين موضوع قبلا به كرات ديده شده است. همچنين شما جهت كسب رتبههاي تك رقمي بايـد بـه سـوالات سـخت
كنكور پاسخ دهيد بنابراين تحليل و بررسي سوالات دكتري ميتواند در پاسخگويي به سوالات دشوار تا حد زيـادي مسـير شـما را
هموار نمايد. در مجموعه سوالات دكتري ايمنيشناسي بر خلاف كتاب
IQBپلاس، سوالات بر اساس فصول طبقهبنـدي نشـدهانـد
بلكه سوالات آزمونهاي ده سال گذشته به ترتيب گردآوري شدهاند و براي هر مجموعه سوال، پاسخنامـهاي مصـور، پرنكتـه كـاملاً
تشريحي و مفهومي نگارش گرديده است
. شكلهاي انتخابي براي اين كتاب بهترين و زيباترين و پرنكتهترين شكلهايي بود كه بـا
وسواس زياد آنها را انتخاب كردم كه در كنار جداول منجر به فهم شود. باور ميكنيد اكثر سوالات كنكور از اشكال و جـداول ايـن
مجموعه انتخاب شده است؟!
به كليه عزيزان توصيه ميشود بعد از حل تستهاي هر فصل، بدون مراجعه بـه پاسـخ تشـريحي، شـكلهـا و نمودارهـا را مطالعـه
نمايند. بعد از چند مرتبه مرور و تسلط كامل، پاسخهاي تشريحي بهدقت مطالعه و كنار هر تست يك نكته بـهصـورت رمـز نوشـته
شود. سعي نماييد پاسخهاي تشريحي را حفظ كنيد. تسلط شما بر تستها بايد چنان باشد كه بدانيد هر تست مربوط به چه سالي
و چه مقطعي است.

مقدمه بانک سوالات ده‌سالانه ایمنی شناسی(دکتری)

كتاب 13سال سوالات دكتري با پاسخ تشريحي براي اولين بار در ايران چاپ گرديـد. پاسـخنامـه اوليـه ايـن كتـاب توسـط
خانم سمانه سلطاني و خانم دكتر فتانه توسليان تأليف گرديد. سپس خانم فرناز مزيني به ويرايش و تصحيح پاسخ نامـه اقـدام
نمود و در آخر اينجانب ضمن ويرايش نهايي، سه سال آخر كنكور را پاسخ تشريحي دادم و كليد نهايي هر سوال را بـا كليـد
وزارت بهداشت چك نموده و ضمن اضافه كردن نكات كليدي و اشكال و جداول كتاب را نهايي نمـودم. از ويژگـيهـاي ايـن
كتاب ميتوان موارد زير را نام برد:
.1براي راحتي شما در پي بردن به تعداد سوالات هر فصل در 13سال گذشته، در ابتداي كتاب تعداد سوالات مربوط به هـر
فصل بهصورت طبقهبندي آورده شده است.
.2براي مطالعه ايمونولوژي طبق سرفصلهاي طبقهبندي در اول كتاب اقدام به مطالعه كنيد )بهعنوان مثـال ابتـدا آنتـيژن،
سپس آنتيبادي، 
Bسل، كمپلمان و (…
.3متوجه شدم كه بسياري از سوالات از جداول، اشكال و نمودارهاي كتابهاي مرجع يا مقالات طرح شده اسـت، لـذا اكثـر
اين اشكال و جداول انتخاب گرديد تا شما عزيزان با مطالعه آنها به سرعت بتوانيد بـه بـالاترين سـطح آمـادگي برسـيد.
اگر جداول و اشكال را حفظ كنيد، خيلي موفقتر از كساني هستيد كه متن را حفظ ميكنند.
.4پاسخ تشريحي اين كتاب كاملاً هوشمند و طبق رفرنس، خلاصه، نكتهوار تأليف شده است، لذا شما عزيزان با حفظ كـردن
پاسخ تشريحي سوالات ميتوانيد براي كنكور آماده شويد.
.5اين كتاب شامل 3سال سوالات سلولي و مولكولي همراه با پاسخنامه تشريحي كـه توسـط خـانم دكتـر ميتـرا بهروزاقـدم
تأليف گرديده است، ميباشد.
.6اين كتاب مكمل 
IQBپلاس ايمنيشناسي )همراه با پاسخنامه تشريحي( ميباشد. در كتاب مذكور انرژي اصلي بر سوالات
كارشناسي ارشد گذاشته شده بود و براي تكميل سوالات، مجبور شديم سوالات دكتري تخصصـي را بـهصـورت جداگانـه
بياوريم. لذا براي رسيدن به آمادگي كامل، كليه دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي بايد هر دو جلد را مطالعه
نمايند. ابتدا 
IQBپلاس ايمنيشناسي براي آمادگي در سطح كارشناسي ارشد و سپس سوالات دكتري تخصصـي جهـت
تسلط كامل مطالعه شود.
.7در اين كتاب ضمن اعلام پاسخ وزارت بهداشت، نظر خودم را نيز اعلام كردهام تا بهتر متوجه گزينه صحيح شويد.
در آخر اين نكته را يادآوري ميكنم؛ خودم عاشق اين كتاب شدم و با تمام وجود پاسخها و اشكال و جداول را كامـل نمـودم
تا لبخند رضايت بر لبان شما نقش ببندد.

دکترجون! همین الان میتونی دوره دو جلدی IQB+ ایمنی شناسی و ده‌سالانه ایمنی شناسی(دکتری) رو با تخفیف ویژه ارزون‌تر از ناشر از دکترمارکت سفارش بدی… بزن بریم!

توضیحات تکمیلی

وزن 2.7 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دوره دو جلدی IQB+ ایمنی شناسی و ده‌سالانه ایمنی شناسی(دکتری)(گروه تالیفی دکتر خلیلی)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.