فیلم های Draw it to know it / ترسیم کن تا یادبگیری /مشاهده در دکترآباد

مقدمه یادگیری پزشکی به دلیل حجم زیاد مطالب، تنوع محتوا و شباهت های خیلی زیاد همیشه سخت بوده ولی امروزه با طراحی روش های جدید مطالعه و متنوع شدن سبک…
بیش تر بخوانید