مجموعه اسکچی (SKETCHY) / تسلط به پزشکی با حافظه تصویری / دکترآباد

مقدمه برای دانشجوها یادگیری مطالب مربوط به پزشکی همیشه دشوار بوده. چرا ؟!! خیلی واضحه چون حجم مطالب خیلییی زیاده و تشابهات اسمی زیاده وجود داره.  همه اینا باعث میشن…
بیش تر بخوانید