تریاژ فارماکولوژی

[vc_row][vc_column][vc_column_text]داروهای هیپوتالاموس و هیپوفیز:
الف) هورمون رشد (GH)
۱- سوماتروپین
ب) آگونیستIGF-1
۱-مکاسرمین
ج)آنالوگ‌های سوماتواستاتین
۱-اکترئوتید
۲-لانرئوتید
د)آگونیست گیرنده هورمون‌رشد
۱-پگویسومانت
ه)گنادوتروپین‌ها
۱-آنالوگ‌ محرک فولیکول(FSH)
-فولی‌تروپین آلفا
-فولی‌تروپین بتا
-اروفولی‌تروپین
-منوتروپین
۲-آنالوگ هورمون لوتئینیزه‌کننده(LH)
-گنادوتروپین‌کوریونی‌انسانی(hCG)
-کوریوگنادوتروپین‌آلفا
-لوتروپین
-منوتروپین
و)آنالوگ‌هورمون‌رهاکننده‌گنادوتروپین(GnRH)
۱-لوپرولید
۲-گونادورلین
۳-گوسرلین
۴-هیسترلین
۵-نافارلین
۶-تریپتورلین
ز)آنتاگونیست‌های‌ گیرنده GnRH
۱-گان‌رلیکس
۲-ستورلیکس
۳-آبارلیکس
۴-دگارلیکس
ح)آگونیست‌ دوپامین
۱-بروموکریپتین
۲-کابرگولین
ط)اکسی‌توسین
ی)آنتاگونیست گیرنده اکسی‌توسین
۱-آتوسیبان
ک)آگونیست گیرنده وازوپرسین
۱-دسموپرسین
۲-وازوپرسین
س)آنتاگونیست گیرنده وازوپرسین
۱-کوانیواپتان
۲-تولواپتان

 

داروهای‌موثربر‌متابولیسم‌معدنی‌استخوان
الف)آنالوگ‌ها و متابولیت‌های‌ ویتامینD
۱-کله‌کلسیفرول،ارگوکلسیفرول
۲-کلسی‌تریول
۳-دوکسرکلسیفرول
۴-پاراکلسیتول
۵-کلسی‌پوترین
ب)بیس‌فسفونات‌ها
۱-آلندرونات
۲-ریسدرونات
۳-ایباندرونات
۴-پامیدرونات
۵-زولدرونات
ج)آنالوگ‌ هورمون‌پاراتیروئید(PTH)
۱-تری‌پاراتاید
د)کلسی‌تونین
ه)تعدیل‌کننده انتخابی‌ گیرنده‌استروژن
۱-رالوکسیفن
و)مهارکنندهRANKL
۱-دنوزوماب
ز)مقلدهای‌کلسیم
۱-سیناکلست

 

داروهای‌موثردر‌سیتوپنی‌ها؛فاکتورهای‌رشدخونساز
الف)آهن
۱-سولفات‌فرو
۲-گلوکونات‌فرو
۳-فومارات‌فرو
۴-آهن‌دکستران
۵-کمپلکس‌آهن‌سوکروز
۶-کمپلکس‌گلوکونات‌فریک‌سدیم
ب)آهن‌گیرها
۱-دفروکسامین
۲-دفروکسیروس
ج)ویتامینB12
۱-سیانوکوبالامین
۲-هیدروکسوکوبالامین
د)اسیدفولیک
۱-فولاسین(تروئیل‌‌گلوتامیک‌اسید)
ه)عوامل‌تحریک‌کننده‌تولیدRBC
۱-اپوئیتین‌آلفا
۲-داربه‌پوئتین‌آلفا
۳-متوکسی‌پلی‌اتیلن‌گلیکول-اپوئتین‌بتا
و)فاکتوررشدمیلوئید
۱-فیلگراستیم(G-CSF)
۲-پگفیلگراستیم
۳-ساراگراموستیم(GM-CSF)
۴-plerixafor
ز)فاکتوررشدمگاکاریوسیت
۱-اپرکولین(اینتزلوکین۱۱)
۲-رومی‌پلوستیم
۳-eltrombopag

 

داروهای ضد تک یاخته

الف) ضد مالاریا
١- کلروکین
٢- آرتمیسینین ها
٣- مفلوکین
۴- پریماکین
۵- آتوواکون
۶- ضد فولات
٧- پریمتامین
٨- پروگوانیل
٩-فانسیدار

ب) داروهای ضد آمیب
١- مترونیدازول
٢- نیتیندازول
٣- دیلوکسانید
۴- یدوکینول
۵- پارمومایسین

ج) ضد تک یاخته های متفرقه
١- پنتامیدین
٢- مالارسوپرول
٣- نیفورتیموکس
۴- سورامین
۵- افلورینیتین
۶- سدیم استیبوگلوکونات

 

داروهای ضد کرم
الف) داروهای موثر بر نماتود ها
١- آلبندازول
٢- دی اتیل کاربامازین
٣- ایوومکتین
۴-مبندازول
۵- پیپرازین
۶- پیرانتل پاموات
٧- تیابندازول
ب) داروهای موثر بر ترماتود ها
١- پرازی کوانتل
٢- بیتیونول
٣-متریفونات
۴- اکسامنیکین
ج) داروهای موثر بر سستود ها
١- نیکلوزآمید

 

داروهای‌ بیهوشی‌ عمومی
الف)هوشبرهای‌استنشاقی
۱-دسفلوران
۲-انفلوران
۳-هالوتان
۴-ایزوفلوران
۵-سووفلوران
۶-اکسیدنیترو
ب)هوشبرهای‌وریدی
۱-باربیتورات‌ها
-تیوپنتال
-تیوآمیلال
-متوهگزیتال
۲-بنزودیازپین‌ها
-میدازولام
۳-تفکیک‌کننده(Dissociative)
-کتامین
۴-ایمیدازول
-اتومیدات
۵-اپیوئیدها
-فنتانیل
-آلفنتانیل
-رمیفنتانیل
-مورفین
۶-فنل‌ها
-پروپوفول
-فسپروپوفول

 

داروهای‌بی‌حسی‌موضعی
الف)آمیدها
۱-آرتی‌کائین
۲-بوپی‌واکائین
۳-لووبو‌پی‌واکائین
۴-لیدوکائین
۵-مپی‌واکائین
۶-پریلوکائین
۷-روپی‌واکائین
ب)استرها
۱-بنزوکائین
۲-کوکائین
۳-پروکائین
۴-تتراکائین[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال اعتبار سنجی لطفا منتظر بمانید ...
بستن
مقایسه