تریاژ فارماکولوژی

دکترمگ, مقالات آموزشی

داروهای هیپوتالاموس و هیپوفیز:
الف) هورمون رشد (GH)
۱- سوماتروپین
ب) آگونیستIGF-1
۱-مکاسرمین
ج)آنالوگ‌های سوماتواستاتین
۱-اکترئوتید
۲-لانرئوتید
د)آگونیست گیرنده هورمون‌رشد
۱-پگویسومانت
ه)گنادوتروپین‌ها
۱-آنالوگ‌ محرک فولیکول(FSH)
-فولی‌تروپین آلفا
-فولی‌تروپین بتا
-اروفولی‌تروپین
-منوتروپین
۲-آنالوگ هورمون لوتئینیزه‌کننده(LH)
-گنادوتروپین‌کوریونی‌انسانی(hCG)
-کوریوگنادوتروپین‌آلفا
-لوتروپین
-منوتروپین
و)آنالوگ‌هورمون‌رهاکننده‌گنادوتروپین(GnRH)
۱-لوپرولید
۲-گونادورلین
۳-گوسرلین
۴-هیسترلین
۵-نافارلین
۶-تریپتورلین
ز)آنتاگونیست‌های‌ گیرنده GnRH
۱-گان‌رلیکس
۲-ستورلیکس
۳-آبارلیکس
۴-دگارلیکس
ح)آگونیست‌ دوپامین
۱-بروموکریپتین
۲-کابرگولین
ط)اکسی‌توسین
ی)آنتاگونیست گیرنده اکسی‌توسین
۱-آتوسیبان
ک)آگونیست گیرنده وازوپرسین
۱-دسموپرسین
۲-وازوپرسین
س)آنتاگونیست گیرنده وازوپرسین
۱-کوانیواپتان
۲-تولواپتان

 

داروهای‌موثربر‌متابولیسم‌معدنی‌استخوان
الف)آنالوگ‌ها و متابولیت‌های‌ ویتامینD
۱-کله‌کلسیفرول،ارگوکلسیفرول
۲-کلسی‌تریول
۳-دوکسرکلسیفرول
۴-پاراکلسیتول
۵-کلسی‌پوترین
ب)بیس‌فسفونات‌ها
۱-آلندرونات
۲-ریسدرونات
۳-ایباندرونات
۴-پامیدرونات
۵-زولدرونات
ج)آنالوگ‌ هورمون‌پاراتیروئید(PTH)
۱-تری‌پاراتاید
د)کلسی‌تونین
ه)تعدیل‌کننده انتخابی‌ گیرنده‌استروژن
۱-رالوکسیفن
و)مهارکنندهRANKL
۱-دنوزوماب
ز)مقلدهای‌کلسیم
۱-سیناکلست

 

داروهای‌موثردر‌سیتوپنی‌ها؛فاکتورهای‌رشدخونساز
الف)آهن
۱-سولفات‌فرو
۲-گلوکونات‌فرو
۳-فومارات‌فرو
۴-آهن‌دکستران
۵-کمپلکس‌آهن‌سوکروز
۶-کمپلکس‌گلوکونات‌فریک‌سدیم
ب)آهن‌گیرها
۱-دفروکسامین
۲-دفروکسیروس
ج)ویتامینB12
۱-سیانوکوبالامین
۲-هیدروکسوکوبالامین
د)اسیدفولیک
۱-فولاسین(تروئیل‌‌گلوتامیک‌اسید)
ه)عوامل‌تحریک‌کننده‌تولیدRBC
۱-اپوئیتین‌آلفا
۲-داربه‌پوئتین‌آلفا
۳-متوکسی‌پلی‌اتیلن‌گلیکول-اپوئتین‌بتا
و)فاکتوررشدمیلوئید
۱-فیلگراستیم(G-CSF)
۲-پگفیلگراستیم
۳-ساراگراموستیم(GM-CSF)
۴-plerixafor
ز)فاکتوررشدمگاکاریوسیت
۱-اپرکولین(اینتزلوکین۱۱)
۲-رومی‌پلوستیم
۳-eltrombopag

 

داروهای ضد تک یاخته

الف) ضد مالاریا
١- کلروکین
٢- آرتمیسینین ها
٣- مفلوکین
۴- پریماکین
۵- آتوواکون
۶- ضد فولات
٧- پریمتامین
٨- پروگوانیل
٩-فانسیدار

ب) داروهای ضد آمیب
١- مترونیدازول
٢- نیتیندازول
٣- دیلوکسانید
۴- یدوکینول
۵- پارمومایسین

ج) ضد تک یاخته های متفرقه
١- پنتامیدین
٢- مالارسوپرول
٣- نیفورتیموکس
۴- سورامین
۵- افلورینیتین
۶- سدیم استیبوگلوکونات

 

داروهای ضد کرم
الف) داروهای موثر بر نماتود ها
١- آلبندازول
٢- دی اتیل کاربامازین
٣- ایوومکتین
۴-مبندازول
۵- پیپرازین
۶- پیرانتل پاموات
٧- تیابندازول
ب) داروهای موثر بر ترماتود ها
١- پرازی کوانتل
٢- بیتیونول
٣-متریفونات
۴- اکسامنیکین
ج) داروهای موثر بر سستود ها
١- نیکلوزآمید

 

داروهای‌ بیهوشی‌ عمومی
الف)هوشبرهای‌استنشاقی
۱-دسفلوران
۲-انفلوران
۳-هالوتان
۴-ایزوفلوران
۵-سووفلوران
۶-اکسیدنیترو
ب)هوشبرهای‌وریدی
۱-باربیتورات‌ها
-تیوپنتال
-تیوآمیلال
-متوهگزیتال
۲-بنزودیازپین‌ها
-میدازولام
۳-تفکیک‌کننده(Dissociative)
-کتامین
۴-ایمیدازول
-اتومیدات
۵-اپیوئیدها
-فنتانیل
-آلفنتانیل
-رمیفنتانیل
-مورفین
۶-فنل‌ها
-پروپوفول
-فسپروپوفول

 

داروهای‌بی‌حسی‌موضعی
الف)آمیدها
۱-آرتی‌کائین
۲-بوپی‌واکائین
۳-لووبو‌پی‌واکائین
۴-لیدوکائین
۵-مپی‌واکائین
۶-پریلوکائین
۷-روپی‌واکائین
ب)استرها
۱-بنزوکائین
۲-کوکائین
۳-پروکائین
۴-تتراکائین

دانلود اپلیکیشن دکترآباد
راهنما و آموزش دکتراگزم (مرکز‌آزمون‌دکترآباد)
جدیدترین‌مقالات
جدیدترین‌محصولات
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
نوشتهٔ پیشین
دوره آموزشی آنلاین آناتومی آکلند
نوشتهٔ بعدی
فیزیولوژی چیه!؟

به‌اینا‌هم‌یه‌سربزن…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.