تریاژ فارماکولوژی

تریاژ فارماکولوژی

داروهای هیپوتالاموس و هیپوفیز: الف) هورمون رشد (GH) ۱- سوماتروپین ب) آگونیستIGF-1 ۱-مکاسرمین ج)آنالوگ‌های سوماتواستاتین ۱-اکترئوتید ۲-لانرئوتید د)آگونیست گیرنده هورمون‌رشد ۱-پگویسومانت ه)گنادوتروپین‌ها ۱-آنالوگ‌ محرک فولیکول(FSH) -فولی‌تروپین آلفا -فولی‌تروپین بتا -اروفولی‌تروپین…
بیش تر بخوانید